25 września 1940 r., środa

W Otwocku rozwieszono obwieszczenia następującej treści:

Obwieszczenie
Podaję do wiadomości oraz ścisłego i terminowego wykonania zarządzenie Pana Kreishauptmana pow. Warszawskiego z dn. 19 września r. b.:
1)       Pobyt w powiecie warszawskim jest dozwolony TYLKO dla żydów:
a)       którzy co najmniej od 6-ciu miesięcy zamieszkują w powiecie warszawskim,
b)       którzy posiadają SPECJALNE pisemne zezwolenia P. Kreishauptmana na STAŁY pobyt w pow. Warszawskim.
2)       Wszelkie zezwolenia wydane przez Pana Kreishauptmana na tymczasowy pobyt w Otwocku są nieważne. Dotyczy to również i tych Żydów, którzy na podstawie świadectwa lekarskiego otrzymali zezwolenie na pobyt w celu kuracyjnym.
3)       Żydzi, którym według powyższego (pkt. 1 i 2) pobyt w powiecie warszawskim jest wzbroniony, winny opuścić ten teren w przeciągu dwóch tygodni.
Winni niewykonania tego zarządzenia zostaną zaaresztowani i oddani do dyspozycji p. Kreishauptmana, przyczym zostaną oni ukarani wysokimi grzywnami pieniężnymi i odesłani do obozów koncentracyjnych.
4)       Nowe podania o zezwolenie na osiedlanie się w powiecie warszawskim stałe lub tymczasowe nie będą uwzględniane, nie będą również uwzględniane podania o zmianę miejsca zamieszkania w obrębie  powiatu warszawskiego, dlatego też wnoszenie podań jest bezcelowe.
Wraz z odmowną decyzją pobierana będzie opłata do wysokości 10.000 zł.
5)       Zarządzenia innych urzędów, wyznaczające Żydom miejsce zamieszkania w obrębie powiatu warszawskiego, są ważne tylko wtedy, gdy zostanie na nich odnotowane zezwolenie Pana Kreishauptmana.

podpisał: Ktreishauptman
(-) Dr. Rupprecht.
BURMISTRZ
(-) Jan Gadomski

Otwock, dnia 25 września 1940 r.
Drukarnia Lejnera. Otwock.

Archiwum Państwowe Warszawy, Oddział w Otwocku

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!