8 listopada 1940 r. piątek

W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie niniejszej treści:

Obwieszczenie

W związku z wprowadzeniem przez Pana Kreishauptmana w Otwocku „żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej” i „żydowskiej dzielnicy kuracyjnej”, o czym zostało już podane do wiadomości przez rozplakatowanie dnia 7 b.m. obwieszczeń p. Kreishauptmana obecnie podaje do wiadomości i ścisłego wykonania  pod rygorami surowej odpowiedzialności co następuje:

1)      Mieszkania opuszczone przez żydów, przesiedlających się do „żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej lub kuracyjnej” winny być w ciągu 24 godzin po ich opuszczeniu zarejestrowane w biurze meldunkowym Zarządu Miejskiego. Obowiązek ten ciąży na właścicielu domu lub na osobiste przez niego upoważnionej do zarządzania domem, przyczym NALEŻY PODAĆ nazwę ulicy Nr. Domu, ilość opróżnionych mieszkań, a w mieszkaniu ilość pokoi.

2)      Takie same informacje i w tymże terminie winny być podane Radzie Żydowskiej (ul. Kościuszki 13) co do mieszkań opuszczonych przez polaków na terenie „żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej wzgl. Uzdrowiskowej”, albowiem Rada Żydowska stosownie do zarządzenia p. Kreishauptmana jest odpowiedzialna za rozmieszczenie żydów w dzielnicach żydowskich.

3)      W ciągu 24 godzin po opuszczeniu mieszkań należy dokonać wymeldowania i zameldowania miejsca nowego zamieszkania. Obowiązek ten ciąży na właścicielu domu, lub na osobie prowadzącej meldunki. Meldunki tego rodzaju wolne są od opłat. Osoba niewymeldowana lub niezameldowana pozbawiona będzie prawa korzystania z kart aprowizacyjnych.

4)      Nie wolno żądać komornego za okres dłuższy niż jeden miesiąc zgóry, wysokość zaś komornego stosownie do Rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dnia 12.4.1940 r. nie może przekraczać wysokości lub wartości komornego jaka była w dniu 31 sierpnia 1939 r. Naruszenie tego zakazu uznane będzie jako „lichwa mieszkaniowa”.

5)      Nie wolno samowolnie zajmować wolnych mieszkań, mieszkania mogą być wynajmowane, względnie zamieniane za zgodą właściciela domu.

6)      Do nadzoru nad wykonaniem zarządzenia p. Kreishauptmana, do udzielenia wszelkiego rodzaju wyjaśnień, informacji, ułatwień oraz likwidowania mogących powstać zatargów pomiędzy właścicielami domów a przesielającymi się lokatorami powołana została przy Zarządzie Miejskim „Specjalna Komisja” pod przewodnictwem Wiceburmistrza p. Wacława Czarneckiego.

Komisja ta czynna będzie codziennie (z wyjątkiem niedziel) wyłącznie w godzinach od 14-ej do godz. 16-ej – budynek Klimatyki wejście od ulicy Hożej I piętro pokój Nr. 9.

Dla przesiedlających się żydów podobnych informacji udziela Rada Żydowska.

BURMISTRZ
(-) Jan Gadomski

Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Otwocku

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!