4 listopada 1940r., poniedziałek

W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie niniejszej treści:

4 listopada 1940 r.
Obwieszczenie
Dotyczy żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej.

1) W Otwocku należy utworzyć osobną „żydowską dzielnicę mieszkaniową”.

Dzielnica ta ma następujące granice: Em. Plater z wyłączeniem (od granicy miasta do ul. Samorządowej) ul. Samorządowa z wyłączeniem (od ul. Em. Plater do Czaplickiego), ul. Czaplickiego z wyłączeniem (od ul. Samorządowej do ul. Warszawskiej) ul. Warszawska obustronnie (od ul. Czaplickiego do granic miasta), granica miasta od ul. Warszawskiej do ul. Em. Plater, przejście dla pieszych przez tor (vis a vis ul. Samorządowej), Granica terenów kolejowych od przejścia dla pieszych od ulicy Orlej z wyłączeniem, ul. Karczewska z wyłączeniem od ul. Bez nazwy między ul. Bazarową i Kolejową, ul. Staszica obustronnie do toru kolejki od Staszica do ul. Olszowej, ul. Olszowa od toru kolejki do ul. Letniej strona północna (jednostronnie), ul. Letnia strona północna (jednostronnie) od ul. Olszowej do Szkolnej, ul. Bez nazwy strona północna (jednostronnie) od ul. Szkolnej do ul. Wiejskiej, ul. Wiejska wschodnia strona (jednostronnie) od ul. bez nazwy do toru kolejki, tor kolejki po stronie północno – wschodniej do granicy miasta od ul. Wiejskiej, granica miasta od toru kolejki do toru kolejowego, granice terenów kolejowych od granicy miasta do przejścia dla pieszych.

2) Następnie należy utworzyć zwartą „żydowską dzielnicę kuracyjną” w następujących granicach: Granica północna posesji szpitala „Zofiówka” od ul. Kochanowskiego do granicy terenu „Brijus”, granica północna posesji terenu „Brijus” i terenu sanatorium m. Warszawy do ul. Wjazd do „Brijusa”, od ul. Wjazd do „Brijusa” granicą prywatnych posesji od ul. Kochanowskiego (włącznie z posesją Szpitala) ul. Kochanowskiego (strona zachodnia) do ul. Świerkowej, ul. Świerkowa obustronnie od ul. Kochanowskiego do ul. Żeromskiego, ul. Żeromskiego z wyłączeniem (od ul. Świerkowej do Wierzbowej), ul. Wierzbowa dwustronnie, od ul. Żeromskiego do ul. Kochanowskiego, ul. Kochanowskiego do ul. Wierzbowej – granica „Zofiówka”.

3) Termin wymaganego przesiedlenia ustala się na dzień 1.12.1940. Po tym terminie zarówno w żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej jak i w żydowskiej dzielnicy kuracyjnej mogą zamieszkać TYLKO ŻYDZI. Niemcy i Polacy winni ulokować się w innych częściach miasta.

Należy również natychmiast rozpocząć przenoszenie znajdujących się w żydowskich dzielnicach mieszkaniowej i kuracyjnej polskich przedsiębiorstw i sklepów.
Ostateczny termin zlikwidowania polskich przedsiębiorstw jest 1.I.1941.

Do dnia 1.12.1940 mogą Żydzi zabrać ze sobą swoje urządzenia do nowych mieszkań. Po tym terminie jest to wzbronione.

4) Pobyt w żydowskiej dzielnicy kuracyjnej jest dozwolony tylko za piśmiennym zezwoleniem lekarza miejskiego.

5) Mieszkania, które w trakcie przesiedlania będą zwalniane przez żydów i zajmowane przez Polaków, winny być przed wprowadzeniem się do nich Polaków gruntownie oczyszczone i zdezynfekowane przez żydów lub na ich koszt. Nadzór nad tym sprawuje lekarz miejski.

6) Żydzi nie mają prawa od godziny 19-ej wieczorem do godziny 8-ej rano przebywać poza obrębem swojej dzielnicy mieszkaniowej, nie wolno im również dzielnicę tę opuszczać od soboty od godziny 19-ej do poniedziałku do godz. 8 rano.

7) Zwolnione domy żydowskie winny być aż do odwołania zarządzane przez ustanowionego przez burmistrza administratora, który w tym charakterze występuje jako pracownik Zarządu Miejskiego. Osiągnięte dochody, o ile nie zostaną zużyte na utrzymanie domu, na pokrycie danin publicznych i na wynagrodzenie administratora, należy wpłacić do Kasy Miejskiej i trzymać do dyspozycji p. Szefa Dystryktu (Wydział Trauhandaussenstelle) lub do dyspozycji Kreishauptmana.

8) Burmistrz i Rada żydowska odpowiedzialni są za przeprowadzenie wymienionego przesiedlenia i wykonanie niezbędnych w związku z tym zarządzeń. Burmistrz jest uprawniony przy przeprowadzaniu niezbędnych zarządzeń posługiwać się pomocą policji polskiej.

9) Przybywanie żydów z zewnątrz z innych miejscowości do żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej pozostaje po dniu 1.12.1940 nadal zakazane. Wyjątki są dopuszczalne tylko za piśmiennym zezwoleniem Kreishauptmana.

(podp.) Dr. Rupprecht
Druk W Rzyszczewski, Otwock

Archiwum Państwowe w Warszawie

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!